Cvičenie FUNNY GYM :

Skupinové, hravé cvičenia plné zábavy s využitím rôznych pomôcok,  zamerané na správny psychomotorický vývin detí. Cvičenie pre všetky detičky vo veku 6 mesiacov až do 3 rokov. 

- buduje dôverný vzťah medzi matkou a dieťaťom 

-ako správne podporiť správne pohybové vzory /pretáčanie sa, sed, štvornožkovanie, stavanie sa, stoj, chôdza.../

- koordinácia, stabilita

- jemná motorika 

-rozvoj rozumovej, rečovej oblasti

- rozvoj sociálnych zručností,kolektív iných detí, lektor ako nová autorita

- rytmus

- učiť sa spolupracovať

- tanečné prvky

- podpora správneho vývoja chodidla

Cvičením zlepšujeme držanie tela, rozvíjanie motorických zručností, posilňuje sebadôveru, zlepšuje náladu. Nikdy k cvičeniu deti nenútime , ale motivujeme ich, aby cvičili s radosťou a záujmom.

Cvičíme za doprovodu detských pesničiek, riekaniek, s využitím rôznych pomôcok - fitlopty, overbaly, masážne loptičky, šatky, hudobné nástroje......

Naše cvičenia prebiehajú formou kurzov v troch cykloch počas roka. /jesenný,zimný,jarný/. Termíny budú vždy upresnené na daný cyklus. Cyklus bude obsahovať 10 - 13 lekcií. Členské za 1lekciu je 9€.

Skúšobná hodina je možná, ak je v skupinke voľné miesto - jednorázové členské za 1 skúšobnú hodinu je 10€.

Cvičenia budú prebiehať 1 krát do týždňa zriadené v skupinách približne rovnakého veku. Maximálne 10 - 12 detí v skupine (podľa veku ).

Lekcia trvá 45 min. u najmenších bábätiek až 55 min u trojročných detí.

Do kurzu sa dá prihlásiť aj počas prebiehajúceho cyklu, ak už nieje plne obsadený.

BABY MASÁŽE :

Dotyk znamená kontakt.Dodáva pocit tepla, istoty, lásky.Deti skúmajú a objavujú svet okolo seba predovšetkým hmatom, preto sú hmatové podnety pre zdravý vývoj nevyhnutné.

Masáž je zostavou veľmi jemného a citlivého masírovania detského tela.

Účinky:  

- prehĺbenie väzby medzi rodičmi a deťmi

- nadviazanie neverbálnej komunikácie

- zkľudnenie- deti sa učia relaxovať, sústrediť sa,lepšie spia, sú odolnejšie voči chorobám.

Praktický workshop babymasáži detí a dojčiat od veku 2mes.. Prebieha 1 hod. Výhoda workshopu - nieste viazaný niekoľkými termínmi, absolvujete toľko hodín - opakovaní koľo budete chcieť.Maximálne 6 detí v skupine. Členské za workshop je 20 €
           

 ROZVRH - JARNÝ KURZ - 8.4.2024 - 14.6.2024

Kurz v trvaní 10týždňov - členský príspevok 90€

Stredňajší kurz  8týždňov - členský príspevok 72€

Členský prispevok za kurz je možné uhradiť na 1.hodine v hotovosti, alebo pred ňou prevodom na účet : Číslo účtu : SK3783300000002501238032

Do poznámky treba uviesť meno dieťatka, deň a čas cvičenia.

 
Ochrana osobných údajov   

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariedenie o ochrane údajov ) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.